Pozwolenie na wykonanie przyłącza


Procedura postępowania w celu uzyskania pozwolenia na wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

1. Klient ubiegający się o przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej składa  w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu przy ul. Górka Kłocka 14 pisemny wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci zawiera co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania / siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
 2. wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
 3. informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
 4. określenie zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych;
 5. określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe;
 6. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza  w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

2. Wniosek może być złożony:

 1. osobiście 
 2. pozostawiony w skrzynce korespondencyjnej – lokalizacja: Sieradz ul. Górka Kłocka 14
 3. przysłany pocztą.

3. Warunki techniczne stanowią podstawę do wykonania dokumentacji projektowej (projektu/planu sytuacyjnego). Dokumentację techniczną  należy uzgodnić w zakresie lokalizacji i kolizji na Naradzie koordynacyjnej  w Sieradzu, ul. Warneńczyka 1 (z wyjątkiem sytuacji, gdy inwestycja nie wykracza poza granice działki) oraz w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu.

4. W przypadku konieczności wykonania robót w terenie nie należącym do Inwestora, należy uzyskać zgodę jego właściciela.

5. Rozpoczęcie robót zgłosić do MPWiK Sp. z o.o. przekładając zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych oraz wypełniony wniosek o zawarcie umowy z MPWiK Sp. z o. o. w Sieradzu (podpisane przez Inwestora lub umocowanego Pełnomocnika), uzgadniając z Wydziałem Utrzymania Sieci termin odbioru robót krytych całej trasy przyłącza przed zasypaniem.

6. Roboty winny być wykonane przez firmę/osoby posiadające w swoich zasobach kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej. Każdy wykonawca zobowiązuje się przedłożyć kserokopię dokumentów o działalności i uprawnieniach.

7. Po podpisaniu protokołu odbioru przez Inwestora, Wykonawcę robót, Gestora sieci oraz zawarciu umowy  - Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków.

8. Odbiór techniczny przyłącza oraz złożony przez Odbiorcę pisemny wniosek o zawarcie umowy rozpoczyna proces zawierania umowy, który :

a. w przypadku przyłącza wodociągowego - zakończony jest zamontowaniem przez Przedsiębiorstwo  wodomierza głównego w miejscu określonym  w dokumentacji, którego wskazania są podstawą do rozliczania  poboru wody,

b. w przypadku przyłącza kanalizacyjnego Odbiorca usług dokonuje wyboru  metody rozliczeń za  ścieki na podstawie wskazań:

 •  wodomierza  głównego,
 •  wodomierza głównego i podlicznika,
 •  urządzenia pomiarowego (przepływomierz).

I. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych ilość ścieków ustalana jest na podstawie wskazań wodomierza będącego na jego stanie/przepływomierza.

II. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do urządzeń przedsiębiorstwa, w razie braku przepływomierza, ilość odprowadzanych ścieków ustalana jest jako suma wskazań wodomierza będącego na jego stanie i wodomierza głównego.  

9. Inwestor/ Wykonawca w terminie 1 m-ca od dnia uruchomienia przyłącza zobowiązany jest dostarczyć inwentaryzację geodezyjną do MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu.

10. Formularze wniosków znajdują się w siedzibie Spółki i na stronie internetowej www.mpwiksieradz.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

 • Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i(lub) kanalizacyjnej (D4)
 • Wniosek o uzgodnienie projektu/planu sytuacyjnego przyłącza (D5)
 • Wniosek o wydanie warunków technicznych zainstalowania wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej – podlicznika (D6)
 • Zgłoszenie rozpoczęcia prac wykonania przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego (D7)
 • Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzenie ścieków  sanitarnych (D9)

 

Szczegółowych informacji udziela:

Biuro Obsługi Klienta w MPWiK Sp. z o. o.w Sieradzu

ul. Górka Kłocka 14

tel. 43 82 86 262, 43 82 86 209, Bezpłatna infolinia 800 49 94 94

 

Odbiór techniczny przyłączy:

Wydział Utrzymania Sieci

tel. 43) 82 86 203, 43 82 86 204.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Łukasz Ciepłuch , w dniu:  12‑07‑2007 07:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Karpiński
email: rkarpinski@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  12‑07‑2007 07:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑03‑2023 12:19:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie