Pozwolenie na wykonanie przyłącza


Procedura postępowania w celu uzyskania pozwolenia na wykonanie


przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wod-kan danej działki należy złożyć w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu przy ul. Górka Kłocka 14. Formularze wniosków znajdują się w Wydziale Wod-Kan pok. nr 3. Do wniosku należy załączyć kserokopię mapki sytuacyjno-wysokościowej danego terenu.

 2. W Urzędzie Miasta Sieradz w Wydziale Architektury (odpowiednio dla terenu gminy w Urzędzie Gminy w Sieradzu) należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 3. Warunki techniczne, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz mapa do celów projektowych w skali 1:500 stanowią podstawę do wykonania dokumentacji projektowej. Dokumentacja winna być wykonana przez osobe posiadającą uprawnienia do projektowania.

 4. Dokumentację należy uzgodnić w zakresie lokalizacji i kolizji w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Sieradzu ul.Warneńczyka (z wyjątkiem sytuacji, gdy inwestycja nie wykracza poza granice działki inwestora) oraz w zakresie rozwiązań projektowych w MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu pok. nr 3.

 5. Za wydanie warunków technicznych, uzgodnienie dokumentacji oraz odbiór techniczny wykonanego przyłącza MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu pobiera opłatę w wysokości 92,72 zł (brutto).

 6. W przypadku konieczności wykonania robót w terenie nie należącym do inwestora, należy uzyskać zgodę jego właściciela.

 7. Wykonaną i uzgodnioną dokumentację w trzech egzemplarzach należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Wydziale Architektury w Sieradzu przy Placu Wojewódzkim celem uzyskania pozwolenia na budowę.

 8. Rozpoczęcie robót zgłosić do MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu w Wydziale Wod-Kan przedkładając pisemny wniosek. Formularz wniosku znajduje się w w/w wydziale pok. nr 3. Realizacja przyłącza następuje po podpisaniu przez inwestora 2 egzemplarzy umowy o świadczeniu usług i protokółu odbioru w oparciu o w/w wniosek.

 9. Roboty winny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania instalacji sanitarnych. Każdy wykonawca zobowiązuje się przedłożyć kserokopię dokumentów o działalności i uprawnieniach.

 10. Wykonane przyłącze w stanie odkrytym zgłościć do przeglądu w MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu pok. nr 3.

 11. Uruchomienie przyłącza nastąpi po:
  • wykonaniu (w przypadku przyłącza wodociągowego) przez MPWiK Sp. z o.o. nawiertu w sieci wodociągowej oraz zamontowaniu wodomierza (na terenie miasta) i zaplombowaniu wodomierza (na terenie gminy) z podpisaniem przez inwestora protokółu montażu i zaplombowaniu wodomierza.
  • przedstawieniu następujących dokumentów:
   • protokółu robót krytych i próby ciśnieniowej z udziałem przedstawiciela MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu
   • wyników badania wody wykonanych przez TSSE Sieradz.
   • dokumentacji powykonawczej

 12. Dostawa wody / odprowadzenie ścieków nastąpi po spełnieniu w/w wymogów.

 13. Wykonawca w terminie 1 m-ca od dnia uruchomienia przyłącza dostarczy inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (wraz ze współrzędnymi geodezyjnymi) do MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta MPWiK Sp. z o.o. tel. (043) 82 86 200 lub (043) 82 86 262
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Ciepłuch
email: lciepluch@mpwiksieradz.pl tel.:43 8286231
, w dniu:  12‑07‑2007 07:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Karpiński
email: rkarpinski@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  12‑07‑2007 07:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑11‑2013 12:48:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie